ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

หมวด: หมวดจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 26 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย Super User

ะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

- ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2566 สำนักอำนวยการ

- ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566 สำนักอำนวยการ

- น้ำมันเชื่อเพลิง

- วัสดุยานพาหนะ

- ตรวจเช็คระบบเครือข่ายและกล้องวงจรปิด

- ซื้อตู้เก็บเอกสาร

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (อาชีวศึกษาบัณฑิต)

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำนักอำนวยการ)

- ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักอำนวยการ

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักอำนวยการ

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2565 สำนักอำนวยการ

- ป้ายไวนิลรับสมัครนักศึกษา 2566

- ซื้อวัสดุยานพาหนะ

ซื้อวัสดุงานอาคารปี 66

ซื้อคูลเลอร์น้ำ

ซ่อมแอร์รถตู้สถาบัน

ซ่อมแซมประตูอาคารวิทยบริการ

จัดซื้อหมึกพิมพ์HP GT52

ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง

ป้ายMOU

ฮิต: 184