เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

1.พรบ.อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
2.กฏกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวฯ เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกาาร ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
5.พรก.เบี้ยประชุมกรรมการ พศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.กฏกระทรวงศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
7.กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
8.ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
9.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
10.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ (2)
11.ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรการในคณะกรรมการ สอศ.
12.กรรรมการสภาสถาบัน
13.ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อ ให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
14.ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อ ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
15.ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
16.พรก. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘