เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 02 ธันวาคม 2558 เขียนโดย Super User

ข้อบังคับ

        ข้อบังคับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔
        ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
        ข้อบังคับว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ
        ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์สรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการ
        ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์สรรหารองผู้อำนวยการ
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๗
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘   

        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๖
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
        ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสาถบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
        ข้อบังคับสาถบันฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

ระเบียบ

        ระเบียบ ว่าด้วยเอกสารการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๘
        งานระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระนสถานศึกษาและสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
        ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกาาร ว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้ของสถาบันและเงินรายได้วิทลัยฯไปจัดสรรเป็นคชจ.จัดการศึกษา พศ.๒๕๕๗
        ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พศ. ๒๕๕๗
        ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยเอกสารการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘


ประกาศสถาบัน

        ประกาศ สอศ ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
        ประกาศ สอศ นโยบายและแนวปฏิบัติการเปิดสอน ป.ตรี ของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

        ประกาศ สอศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน เลือกจากบุคคลที่ สอศ.เสนอตามมาตรา ๒๓(๓)
        ประกาศ สอศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูคณาจารย์ มาตรา ๒๓(๔)
        ประกาศ สอศ ให้เปิดสอนหลักสูตรป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
        ประกาศ สอศ. ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนด คณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบัน
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร ป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
        ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานการศึกษา
        ประกาศ สำนักนายกฯ เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรการในคณะกรรมการ สอศ.
        ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

คำสั่ง

        คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งนายกสภาสถาบัน ๒๕๕๖
        คำสั่ง สอศ อนุมันให้ใช้หลักสูตรป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
        คำสั่ง สอศ อนุมันให้ใช้หลักสูตรป.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๗
        คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ การแต่งตั้งนายกสภาสถาบัน
        คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

กฏกระทรวง

        กฏกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวฯ เพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
        กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
        กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

พระราชกฤษฎีกา

        พรก. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๘
        พรก. เบี้ยประชุมกรรมการ พศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

กรรมการสภาสถาบัน

        กรรรมการสภาสถาบัน

 

 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

        คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน