การรายงานการเงินในระบบ GFMIS

หมวด: GFMIS เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565

bn 21 10 2020

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564

    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564

    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564
   
เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564

    เอกสารประกอบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564    
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563    
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563     
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
bn 21 10 2020 63

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2563
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2563
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2563
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2563
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
●  รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 
     เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
    เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
bn 21 10 2020 62


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562 
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2562
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2562
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม  2562 
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561


bn 21 10 2020 61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2561
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561

● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2560
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560      
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2560
   เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560


bn 21 10 2020 60

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน  2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMISประจำเดือนพฤษภาคม 2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMISประจำเดือนเมษายน 2560
● รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2560

ฮิต: 3316